Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Szkolenie ''Trener zatrudnienia wspomaganego''

6 czerwca 2024Aktualności, Szkolenia
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu zatrudnienia wspomaganego pn. ''Trener zatrudnienia wspomaganego''!

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Termin zjazdów:
  • I zjazd: 24-26 czerwca 2024 r.
  • II zjazd: 8-10 lipca 2024 r. 
  • III zjazd: 9-11 września 2024 r. 

                       1 dzień szkolenia w godz. 10:00-16:45
                       2 dzień szkolenia w godz. 9:30-18:00
                       3 dzień szkolenia w godz. 8:30-14:00

 • Wymiar godzinowy szkolenia: 72 h dydaktyczne
 • Liczba osób w grupie: maksymalnie 20
 • Formuła i miejsce: stacjonarna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1
 • Prowadzący: dr Rafał Dziurla i mgr Marta Piotrkowska

ADRESACI

Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa małopolskiego, w szczególności warsztatów terapii zajęciowej, którzy chcą realizować działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem modelu zatrudnienia wspomaganego. Szkolenie skierowane jest do członków personelu, w szczególności trenerów pracy, psychologów, doradców zawodowych i innych, którzy pracują z osobami z niepełnosprawnością.


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowe zasady zatrudnienia wspomaganego – wprowadzenie do tematyki szkolenia.
 2. Rola trenera zatrudnienia wspomaganego – kluczowe kompetencje oraz warunki organizacyjne pracy.
 3. Prawne aspekty zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.
 4. Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością mające na celu odpowiednie zaplanowanie, dostosowanie do potrzeb i możliwości oraz rozwój kariery zawodowej (formy wsparcia na każdym z etapów pracy z OzN).
 5. Metody wspierania OzN w miejscu pracy i poza nim. Kwestie związane ze współpracą z pracodawcą (oraz współpracownikami) oraz z najbliższym otoczeniem OzN.
 6. Wykorzystanie coachingu w pracy trenera zatrudnienia wspomaganego.
 7. Możliwe źródła finansowania usług zatrudnienia wspomaganego.
 8. Możliwości wykorzystania narzędzi i instrumentów zatrudnienia wspomaganego w przedsiębiorstwie społecznym, współpraca z OWES.
 9. Marketing zatrudnienia wspomaganego.

Zaproszenie na szkolenie od Prowadzących

 

NABÓR

Ogólne zasady naboru i uczestnictwa we wsparciu świadczonym w Projekcie są określone w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie pn. „Społeczna Małopolska – koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

------------
KRYTERIA FORMALNE
 • przynależności Kandydata/Kandydatki do grupy docelowej określonej w Regulaminie,
 • kompletność i poprawność Formularza Rekrutacyjnego (Zgłoszenia).
------------
KRYTERIA MERYTORYCZNE​
 • Przynależność Kandydata/Kandydatki do grupy premiowanej w danym naborze - Kandydat/Kandydatka jest pracownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa małopolskiego (+5pkt)
 • Adekwatność szkolenia do wykonywania obowiązków służbowych – Kandydat/Kandydatka jest lub będzie w przyszłości odpowiedzialny/a za realizację działań w zakresie zatrudnienia wspomaganego w Podmiocie, który reprezentuje (+5pkt)
 • Brak dotychczasowego udziału Kandydata/Kandydatki w szkoleniach z zakresu zatrudnienia wspomaganego (weryfikowane na podstawie oświadczenia) (+3 pkt)
 • Uzasadnienie potrzeby udziału w szkoleniu – Ocena zaangażowania Kandydata/Kandydatki w doskonalenie zawodowe (skala 0-3 pkt)

W przypadku dużej liczby zgłoszeń ROPS zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób zakwalifikowanych z jednego podmiotu
do maksymalnie 1 Uczestnika/Uczestniczki.

W przypadku osób, które w procesie rekrutacji zajmują równoważne miejsce na liście rankingowej o zakwalifikowaniu decyduje kryterium dodatkowe
tj. kolejność zgłoszeń (data dostarczenia formularza do ROPS na adres mailowy wskazany w ogłoszeniu).

------------
SPOSÓB APLIKOWANIA

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu składają do ROPS w Krakowie wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny (do pobrania poniżej).
Formularz rekrutacyjny należy przesłać pocztą elektroniczną w formie skanu na adres: kboron@rops.krakow.pl do dnia 13 czerwca 2024 r. 
do godz. 12.00. 
Prosimy by skan Formularza rekrutacyjnego miał formę 1 pliku i był opisany nazwiskiem Kandydata/Kandydatki.

------------
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU I POZOSTAŁE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W SZKOLENIU

Informacja o wynikach rekrutacji będzie przesyłana mailowo wyłącznie do osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu. Osoby zakwalifikowane są zobligowane do dostarczenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia Kwestionariusza Uczestnika/Uczestniczki zawierającego dane osobowe
i oświadczenia. Powyższy wymóg dotyczy wyłącznie osób, które przystępują po raz pierwszy do formy wsparcia w ramach Projektu.
Skutkiem nieprzedłożenia ww. dokumentów będzie odmowa udziału w szkoleniu. O konieczności przedłożenia Kwestionariusza będą informować pracownicy ROPS w Krakowie.

W sytuacji dużej liczby zgłoszeń Kandydatów/Kandydatek spełniających wymagania udziału w szkoleniu, ROPS dopuszcza możliwość uruchomienia drugiej grupy szkoleniowej w terminach ustalonych z Wykonawcami.

WARUNKI UKOŃCZENIA SZKOLENIA I UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA

 • frekwencja na poziomie 80% godzinowego wymiaru szkolenia,
 • pozytywny wynik testu wiedzy/umiejętności/kompetencji nabytych podczas szkolenia.
------------
INFORMACJA O NOCLEGU

Dla osób zamieszkałych poza terenem Krakowa, a chcących skorzystać z noclegu, istnieje możliwość zwrotu kosztów pokrycia noclegu w wysokości maksymalnej 290zł (nocleg ze śniadaniem), dot. dni wyłącznie pomiędzy szkoleniami.
Szczegółowe informacje o zwrocie kosztów noclegu znajdują się w Regulaminie zwrotu kosztów noclegu i dojazdu Uczestników i Wykonawców Wydarzeń realizowanych w ramach Projektu pn. ,,Społeczna Małopolska – koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce’’


KONTAKT

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących realizowanego szkolenia prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Boroń:


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod linkiem: Klauzule informacyjne


INFORMACJA O FINANSOWANIU

Udział w szkoleniu jest dla Państwa bezpłatny.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,
Priorytet IV Spójność Społeczna i Zdrowie, Działanie 4.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.


INFORMACJA O PROWADZĄCYCH

Dr Rafał Dziurla - psycholog, psychoterapeuta, trener pracy

 • Doktor Nauk Społecznych w Dyscyplinie Psychologia, Wydział Psychologii,  Uniwersytet Warszawski, Praktyki zawodowe - Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Realizator ponad 5000 godzin warsztatów, seminariów, wykładów dla wielu grup słuchaczy z zakresu różnych obszarów psychologii i rehabilitacji zawodowej
 • Autor publikacji naukowych z zakresu studiów o niepełnosprawności, psychologii, rehabilitacji zawodowej, a w szczególności w obszarze zatrudnienia wspomaganego, psychologii rozwoju człowieka, psycholingwistyki,
  www.researchgate.net/profile/Rafal-Dziurla-2
 • Prezes Zarządu Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego - ogólnopolskiej organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnościami, www.puzw.pl
 • Psychoterapeuta w ujęciu zintegrowanym (psychodynamicznym i poznawczym), www.lekarzezradosci.pl/zespol/
 • Trener pracy z doświadczeniem 14 lat pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności
 • Koordynator i trener pracy: wprowadzanie i realizacja metody zatrudnienia wspomaganego dla PFPDN-ECHO, w Warszawie www.fundacja-echo.pl/
 • Twórca i realizator metody samozarządzania w procesie edukacji

Mgr Marta Piotrkowska - doradczyni zawodowa, trenerka pracy, studentka psychologii

 • Wykształcenie wyższe, kierunek Doradca Zawodowy (Uniwersytet Warmińsko- Mazurski), obecnie w trakcie studiów magisterskich z Psychologii (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna)
 • Koordynatorka projektów z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów prozatrudnieniowych z wykorzystaniem modelu zatrudnienia wspomaganego. 8 lat doświadczenia jako trener pracy, 5 lat doświadczenia w roli koordynatora projektów zatrudnieniowych, www.wmson.pl/Aktualnosci/
 • Aktualnie koordynuje pracę 40 specjalistów realizujących projekty z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego.
 • Doświadczenie we wprowadzaniu na rynek pracy osób z niepełnosprawnością psychiczną, intelektualną, wzrokową, epilepsją, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, ruchową oraz osób g/Głuchych, posługuje się Polskim Językiem Migowym (PJM).
 • Promotorka zatrudnienia wspomaganego, działająca na rzecz włączenia osób z niepełnosprawnością. Realizatorka projektów dotyczących asystentury i opieki wytchnieniowej.
 • Skarbnik Zarządu Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego www.puzw.pl

 

Pliki do pobrania:

x
Słowa krótsze niż 4 znaki oraz spójniki nie są brane pod uwagę podczas wyszukiwania
Wyniki: 0
sortuj wg:
najnowsze
najstarsze

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się