Wsparcie finansowe

Usługi animacji lokalnej obejmujące m.in.:

 • działania o charakterze animacyjnym, umożliwiające tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej,
 • działania mające na celu wyszukiwanie, przygotowanie oraz wspieranie liderów i animatorów lokalnych (porównaj: Szkolenia | Doradztwo | Usługi).
  W ramach tej grupy usług przewidziano wsparcie finansowe dla realizacji przedsięwzięć mających na celu szeroko pojęty rozwój ekonomii społecznej na poziomie lokalnym w formie mini-grantów (do 10 tys. zł).

  Dotacje (granty) na realizację inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju ekonomii społecznej
  Kliknij i SPRAWDŹ OFERTĘ W SWOIM SUBREGIONIE


Usługi rozwoju ekonomii społecznej adresowane do osób/podmiotów planujących założyć przedsiębiorstwo społeczne.
Ta grupa usług obejmuje zarówno wsparcie finansowe, jak i szkoleniowo doradcze, stanowiące kompleksowy system wsparcia rozwoju przedsiębiorstw społecznych.
Warunkiem skorzystania ze wsparcia finansowego jest wcześniejsza identyfikacja potrzeb w zakresie doradczo-szkoleniowym oraz realizacja dedykowanych szkoleń (porównaj: Szkolenia | Doradztwo | Usługi), mających na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną jego funkcjonowania lub/i na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym).

Wsparcie finansowe ma charakter bezzwrotnej dotacji na pokrycie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach przedsiębiorstwa społecznego (nowo powołanego lub powstałego z przekształcenia innego typu PES) w związku z utworzeniem miejsca pracy.

 • Dotacja jest przyznawana na podstawie biznesplanu.
 • Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • Maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto przewidziana jest pomoc finansowa w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania dla nowo utworzonego przedsiębiorstwa społecznego.

 • Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy w wysokości niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Kliknij i SPRAWDŹ OFERTĘ W SWOIM SUBREGIONIE