Nabór na członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Kategoria: Aktualności Dodane: 11.01.2018

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909), Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, prof. Piotr Gliński ogłasza nabór na 5 członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948 oraz z 2017 poz. 60, 573, 1909) spośród kandydatów, z których każdy ma poparcie przynajmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkiem Rady może być osoba, która:

- korzysta z pełni praw publicznych;
- cieszy się nieposzlakowaną opinią;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiada wiedzę i co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, pożytku publicznego i wolontariatu.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno zawierać:

1) oświadczenie o poparciu dla kandydata pochodzące od przynajmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia;

2) CV kandydata;

3) oświadczenia kandydata (zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2):

a) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) o wyrażeniu zgody na kandydowanie,

c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 poz. 922);

d) o zgodzie kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.

 

Zgłoszenia należy składać na biuro podawcze lub przesyłać pocztą do dnia 22 stycznia 2018 roku w kopertach zaadresowanych w następujący sposób:

 

Prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Zgłoszenie do Rady NIW-CRSO

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Sekretariat Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego KPRM nr tel. 22 694 75 29

 

Źródło: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/nabor-na-czlonkow-rady-narodowego-instytutu-wolnosci-centrum-rozwoju-spoleczenstwa

Udostępnij stronę