Konferencja "Lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych”

Kategoria: Aktualności Dodane: 3.04.2018

Proponowane w ciągu ostatnich miesięcy przez stronę rządową zmiany w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych oraz w sektorze ekonomii społecznej, m.in. nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych czy Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, sytuują podmioty reintegracyjne i przedsiębiorstwa społeczne w roli niezbędnego elementu w procesie włączenia społecznego osób niepełnosprawnych. Jednocześnie wskazują one na istotną rolę samorządu lokalnego w kształtowaniu i realizacji wsparcia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, do których należą m.in. osoby dotknięte niepełnosprawnością. W tym kontekście niezwykle istotne są działania animujące współpracę sektora ekonomii społecznej i instytucji samorządowych oraz upowszechniające dobre praktyki istniejące w tym zakresie.

Taki cel przyświeca organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie konferencji pt. „Lokalny system wsparcia osób niepełnosprawnych w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych”, w której udział wezmą m.in Pan Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pani Katarzyna Ołdak-Bułanowska, przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pan Przemysław Piechocki, członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Termin konferencji: 17-18 kwietnia 2018 r.

Miejsce konferencji: Aula św. Szymona, ul. Bernardyńska 2 w Krakowie.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony zostanie promocji dobrych praktyk w zakresie wykorzystania przez JST instrumentów ekonomii społecznej i mechanizmów społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych na rzecz wsparcia osób niepełnoprawnych. Drugi dzień wydarzenia dotykać będzie przede wszystkim problematyki współpracy JST, WTZ, ZAZ oraz przedsiębiorstw społecznych w kontekście zachodzących zmian systemowych. 

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno przedstawicieli władz JST oraz instytucji samorządowych odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie pomocy i opieki społecznej czy współpracę z organizacjami pozarządowymi, jak i kadrę kierowniczą podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz spółdzielni socjalnych.

O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy przesyłać na adres: amierzwa@rops.krakow.pl do 12 kwietnia 2018 r. za pomocą zamieszczonego poniżej formularza.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM KONFERENCJI

---------------------------------------------------------------------------

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

-------------------------------------------------------

REGULAMIN PROJEKTU MOKES

 

 

Udostępnij stronę