III Nabór wniosków o przyznanie GRANTU dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Dodane: 14.09.2018

Informujemy, że w terminie od 01.10.2018 do 15.10.2018r. zostanie przeprowadzony III nabór Wniosków o przyznanie Grantów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej:

Nabór organizowany jest w ramach projektu "MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia" Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest skierowany do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Maksymalny czas realizacji Inicjatywy w ramach trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie wynosi 5 miesięcy, a termin zakończenia realizacji inicjatywy nie może przekroczyć daty 31.05.2019.

Wnioski o dofinansowanie inicjatywy należy składać w godzinach od 9.00 do 13.00 w Punktach Coworkingu Społecznego, tj.:

  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
    32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. 32 623 06 35 lub 697 089 224
  • Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
    32-300 Olkusz, ul. Floriańska 2, tel. 32 307 02 67

lub za pośrednictwem poczty na adres:

  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
    32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „III/GR/MOWES/MZ”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §6 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania poniżej:

Regulamin udzielania wsparcia finansowego w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej

Załącznik nr 1 – Wniosek o dofinansowanie Inicjatywy

Załącznik nr 1 część IV - Budżet Inicjatywy

Załącznik nr 2 – Karta oceny Wniosku o dofinansowanie Inicjatywy

Załącznik nr 3 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w formie grantu

Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z realizacji Inicjatywy

Załącznik nr 4 część finansowa sprawozdania z realizacji Inicjatywy

Załącznik nr 5 – Opis dokumentów księgowych w ramach Inicjatywy

Załącznik nr 6 – Lista obszarów premiowanych istotnych z punktu widzenia Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) i Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPRES)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 do Wniosku o dofinansowanie inicjatywy)

Udostępnij stronę